Polisolokaty

Polisolokaty

Rzekome umowy ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi są obecnie powszechnie oceniane jako toksyczne instrumenty finansowe, gdzie klient miał iluzoryczną tylko ochronę ubezpieczeniową. Dlatego osoby uwikłane w polisolokaty mają prawo dochodzić bezprawnie pobranych przez fundusz w toku lat wykonywania umowy opłat (likwidacyjnej, dystrybucyjnej) lub dochodzenia nieważności umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) – co wiąże się ze zwrotem na rzecz konsumenta wszystkich pobranych przez fundusz składek.

Odzyskiwanie prowizji bankowych za spłacone kredyty/pożyczki

W przypadku przedterminowej spłaty konsumenckiego kredytu bądź pożyczki, konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia od banku zwrotu wszystkich składników zysku banku. W przypadku gdy konsument zaciągnął kredyt na 1 rok, ale spłacił go po 6 miesiącach, może on żądać zwrotu połowy wszystkich ubocznych kosztów kredytu przez niego wcześniej poniesionych – prowizji, odsetek oraz składek na ubezpieczenie pożyczki. Przełomem w interpretacji przepisów o kredycie konsumenckim okazał się wyrok TSUE z dn. 11 września 2019 r., który orzekł o konieczności zwrotu przez bank na rzecz konsumenta proporcjonalnie poniesionych przez niego pobocznych kosztów kredytu.

Postępowań wszczętych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE),

Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) do 2015 r. dawał bankom egzekwowania  od ich klientów kilkusettysięcznych zaległości, przy pomocy nakazów zapłaty uzyskiwanych w sądach jedynie na podstawie wyciągów z własnych ksiąg bankowych. Doprowadziło to do patologicznej sytuacji, że bank był sędzią w swojej sprawie. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny, przy udziale lubelskich przedstawicieli nauki prawa, orzekł o niezgodności z Konstytucją BTE. Otworzyło to drogę do skutecznej działań na rzecz kredytobiorców oraz ich nieruchomości, stanowiących dorobek całego życia przed windykacją banków. Kancelaria gwarantuje skuteczną ochronę praw klientów uwikłanych w BTE, z użyciem wszystkich instytucji prawnych przysługującym dłużnikom i konsumentom.a

… a także kompleksowa reprezentacja oraz pomoc w sprawach:

  • upadłości konsumenckiej,
  • odszkodowań,
  • windykacji należności;
Obligacji GetBack

Obrót tzw. obligacji spółki Getback odbywał się z poważnym naruszeniem przepisów kodeksu cywilnego i regulacji rynku papierów wartościowych. Pośrednicy prowadzące sprzedaż tych walorów wprowadzali w błąd klientów, zapewniając ich że nabywają produkt porównywalny pod względem bezpieczeństwa inwestycji z lokatą bankową. Naruszenia norm, których sprzedawcy papierów dłużnych się dopuścili, są podstawą do odzyskania przez klientów wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Na tej podstawie Sąd Okręgowy w Poznaniu na początku marca 2020 r. uznał transakcję nabycia za nieważną i nakazał zwrot wszystkich środków na rzecz klienta z nadaniem przełomowemu wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Certyfikowanie emitowanych przez fundusze inwestycyjne

Pod nadzorem banków (m.in. Alior Bank i Raiffeisen Bank), działających w roli depozytariusza i pośrednika, prowadzona była sprzedaż walorów inwestycyjnych funduszy WInwestments.  Klienci byli wprowadzani w błąd co do charakteru tych inwestycji, nieraz decydowali się na zainwestowanie w te instrumenty wszystkich życiowych oszczędności.  Udział banków i nieprawidłowe wykonywanie przez nich profesjonalnych obowiązków dają realną szansę na odzyskanie przez klientów wszystkich ulokowanych środków pieniężnych. Zaś na podstawie przepisów chroniących konsumenta i zasad odpowiedzialności solidarnej realne jest ich skuteczne wyegzekwowanie od banków uczestniczących w tych transakcjach.